Information till alla aktörer inom Finlands Rotary och rotaryklubbarna.

ROTARYMATRIKELNS DEL 1 OCH DEL 2 FINNS NU PÅ NÄTET

Finlands Rotaryservice (FRS) lät hösten 2020 göra en enkät om hur nödvändig matrikeln är. Av respondenterna ansåg 79 % att matrikeln var mycket eller ganska nödvändig. En online-matrikel fick stöd av 51 %, medan 45 % ville ha en tryckt matrikel. Utgående från enkäten och med tanke på medlemmarnas integritetsskydd togs beslutet att publicera den nya matrikeln i elektronisk form.

Matrikeln består av tre delar.

Del 1 består av Basfakta om Rotary och den motsvarar de ”blå sidorna” i den gamla matrikeln.

Den utkommer på finska, svenska och estniska.

Den finns på FRS:s sidor med ingång via den finska sidan → JÄSENILLE → ROTARYN TIETOPANKKI → 1. SUOMEN ROTARYPALVELU → i mappen 1.1. ROTARYMATRIKKELI, där filerna finns på finska, svenska och estniska.

Del 1 är avsedd för alla rotarianer och som ett infopaket om Rotary för utomstående.

Delen kan vid behov laddas ner, sparas, delas och printas.

Del 2 är en förteckning över alla som innehar förtroendeuppdrag inom vår organisation 2021–2022 och deras kontaktuppgifter.

Den finns som en gemensam fil som är på finska, svenska och estniska.

Den hittas på FRS:s sidor med ingång via den finska sidan → JÄSENILLE → ROTARYN TIETOPANKKI → 1. SUOMEN ROTARYPALVELU → i mappen 1.1. ROTARYMATRIKKELI.

Filen kan vid behov sparas, men är avsedd att användas enbart av rotarianer.

Del 3 utgör förteckningen över de finländska klubbarna och rotarianerna.

DENNA DEL UTKOMMER INTE ÄNNU.

Del 3 är inte klar, eftersom alla klubbar inte ännu har uppdaterat sina uppgifter i FRS:s medlemsdatabas. För uppdateringen måste varje medlem ta ställning till om hen vill att de egna personuppgifterna ska kunna delas med andra rotarianer, eller inte.

Klubbarna ombads redan våren 2021 sköta uppdateringen, men klubbarna har inte ännu slutfört processen. När Del 3 publicerar beror alltså på hur klubbarna uppdaterar sina medlemmars uppgifter.

När delen blir klar, publiceras den, med hänsyn till datasekretessen, enbart för rotarianer och i en sådan form att den enbart kan läsas, men inte laddas ner, sparas, printas eller delas.

Om när Del 3 är tillgänglig meddelas senare.

 

Med rotaryhälsningar,
FRS:s publikationskommitté

Share This